Volg SYNTRA Vlaanderen

Duaal leren als win-win

Persbericht   •   apr 25, 2018 10:18 CEST

Met deze overeenkomst willen SYNTRA Vlaanderen en VDAB hun samenwerking in het kader van duaal leren structureel verankeren.

Uitgangspunt samenwerking: Win⁴
Samen willen we van duaal leren een volwaardige leerweg maken met een win-win voor diverse partijen, zoals geformuleerd in de conceptnota bis.

- Voor de leerling betekent dit: competentieontwikkeling (21e-eeuwse vaardigheden), een vorming tot een sterke persoonlijkheid, een concrete werkervaring, vertrouwdheid met de arbeidsmarkt en meer kansen op de arbeidsmarkt als werknemer of ondernemer.
- Voor de ondernemingen: een manier om gegeerde competenties en talenten van (potentiële) medewerkers te ontdekken, te ontwikkelen en te versterken. Het laat ondernemingen toe meer flexibel in te spelen op veranderende competenties op de arbeidsmarkt van morgen.
- Voor het onderwijs: een manier om werkplekleren sterk te integreren in dearbeidsmarktgerichte studierichtingen en zo op termijn te streven naar een opwaardering van het huidige stelsel leren en werken en andere vormen van beroepsgericht onderwijs.
- Voor de samenleving in z’n geheel: een betere afstemming van de competenties tussen onderwijs en arbeidsmarkt, meer gekwalificeerde jongeren, minder (jeugd)werkloosheid, meer werkgelegenheid, instroom van gegeerde competenties (cfr. knelpuntberoepen) die het economische leven bevorderen, een sterk functionerende arbeidsmarkt, ...

Pijlers samenwerking
SYNTRA Vlaanderen werkt volgens het principe van regie der regieën, waarbij het een breed netwerk van partners inzet. In het kader hiervan gaat SYNTRA Vlaanderen met VDAB een samenwerkingsovereenkomst aan in het kader van de werkcomponent van duaal leren, inzake volgende punten

- Opdracht 1: Een duurzaam netwerk van leerondernemingen uitbouwen om de kwantiteit te waarborgen
- Opdracht 2: Stimuleren en ondersteunen van partnerschappen (Vlaams, sectoraal, lokaal)
- Opdracht 3: Kaders en lijnen uitzetten mbt de werkplekcomponent en de werkplek als krachtige leeromgeving
- Opdracht 4: Instaan voor een globale monitoring
- Opdracht 5: Visie ontwikkelen rond de beleidskoers samen met de andere departementen en agentschappen  

Principes
- Beide organisaties bundelen de krachten rond duaal leren.
- Beide organisaties doen gezamenlijk aan visievorming (bv. rond duaal leren als middel voor levenslang leren...).
- Beide organisaties delen kennis rond verschillende aspecten van duaal leren en informeren elkaar over nieuwe ontwikkelingen (nieuwe partnerschappen, pilootprojecten, initiatieven...).
- Er is regelmatig afstemming tussen beide organisaties over de ondersteuning van VDAB aan duaal leren (infrastructuurdeling, redelijke aanpassingen...)

Werkwijze
- Om de contacten te stroomlijnen, overzicht te bewaren en de samenwerking op te volgen, stellen beide organisaties een Single Point of Contact (SPOC) aan als vast contactpersoon en aanspreekpunt.
- Jaarlijks concretiseren we de samenwerking in een operationeel plan met concrete acties die passen in de pijlers van de samenwerking. Dit operationeel plan bevat concrete acties, timing en indicatoren. Het wordt opgemaakt, opgevolgd en aangepast door beide organisaties.
- Beide organisaties zitten minstens 3 keer per jaar samen in een structureel overleg. Tijdens dit overleg wordt er, in lijn met bovenstaande principes, informatie en expertise gedeeld, afgestemd en het operationeel plan opgevolgd.
- Beide organisaties brengen jaarlijks gezamenlijk verslag uit aan het Vlaams Partnerschap Duaal leren over de samenwerking.

Syntra Vlaanderen wil uitgroeien tot een innovatief en inspirerend regieagentschap inzake duaal leren en ondernemersvorming in Vlaanderen. Het wil een thought leader zijn die via een sterk netwerk alle relevante spelers met elkaar verbindt en zo kennis samenbrengt. De visie op opleiden vertrekt vanuit een model waarbij de lerende/ondernemer centraal staat en zijn eigen opleidingstraject in handen neemt om zich voor te bereiden op de wereld van morgen. Digitale technologie neemt hierbij een belangrijke plaats in. Het brengt de opleiding dichter bij de lerende/ondernemer (leren en begeleiden op afstand), maakt een flexibele manier van opleiden mogelijk (op het tempo van de lerende) en laat toe het totale opleidingstraject op te volgen vanuit verschillende invalshoeken: de lerende, het bedrijf/de kmo, de docent.